E-mail:
jakubszlachetko @ gmail.com
Telefon:
+ 48 726 307 011
Konsulting

Polityki

Wybierz politykę wdrażaną w firmie SZLACHETKO Konsulting

Niniejszym informuję, iż zawarcie przez Pana/Panią umowy, w tym umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło z Jakubem Szlachetko, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą “SZLACHETKO konsulting”, pod adresem ul. Słowiańska 33/17, 80-381 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer PESEL: 86061600599, NIP: 6040094217, REGON: 365820269, której przedmiotem jest świadczenie przez Adwokata pomocy prawnej (dalej: „Umowa”), skutkuje przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej „RODO”).

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, iż:

§ 1.
[Administrator danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy jest adwokat Jakub Szlachetko, zamieszkały przy ul. Słowiańskiej 33/17, 80-381 Gdańsk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “SZLACHETKO konsulting”, pod adresem ul. Słowiańska 33/17, 80-381 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer PESEL: 86061600599, NIP: 6040094217, REGON: 365820269, zwany dalej „Administratorem”.

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem:

 1. pocztą tradycyjną – przesyłając wiadomość na adres ul. Słowiańska 33/17, 80-381 Gdańsk;
 2. pocztą elektroniczną – przesyłając wiadomość na adres jakubszlachetko@gmail.com.

§ 2.
[Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna]

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do:

 1. zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności do świadczenia pomocy prawnej, względnie do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii Europejskiej;
 3. wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. W pozostałym zakresie przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Przez wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze rozumieć należy w szczególności wykonywanie obowiązków związanych z: przedstawianiem treści Umowy, faktur lub rachunków lub właściwych wyjaśnień do wiadomości właściwych urzędów i organów (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – gdy wymagają tego przepisy prawa), archiwizacją dokumentacji oraz prowadzeniem rozliczeń księgowo-podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – zastrzeżeniem zasad tajemnicy adwokackiej.

4. Za cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią rozumie się w szczególności: ustalanie, dochodzenie lub obronę roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, zapobieganie oszustwom, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, cele archiwalne i statystyczne.

§ 3.
[Kategorie przetwarzanych danych]

1. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę urodzenia);
 2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji);
 3. dane identyfikacji podatkowej;
 4. dane dotyczące wykonywanego przez Pana/Panią zawodu lub pełnionej funkcji;
 5. dane zawarte w aktach spraw (sądowych, administracyjnych) lub przekazanych przez sądy lub organy w związku ze świadczeniem przez Administratora pomocy prawnej na Pana/Pani rzecz;
 6. dane wynikające z wyjaśnień udzielonych Administratorowi przez Państwa, osoby, które działają w Państwa imieniu, lub osoby trzecie – o ile są niezbędne do prawidłowego świadczenia pomocy prawnej przez Administratora;
 7. inne dane pozyskane z przesyłanych przez Państwa, osoby, które działają w Państwa imieniu, lub osoby trzecie: informacji, materiałów oraz dokumentów – o ile są niezbędne do prawidłowego świadczenia pomocy prawnej przez Administratora;
 8. dane pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych, udostępnione przez uprawnione lub obowiązane do tego podmioty (t.j. instytucje państwowe, organy administracji publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne), w tym zawarte w różnego rodzaju ewidencjach i rejestrach publicznych.

2. Ponadto, Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile ich przetwarzanie jest zgodne z celami określonymi niniejszą Klauzulą informacyjną.

§ 4.
[Źródła pochodzenia danych osobowych]

Na zasadach określonych w niniejszej Klauzuli informacyjnej Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe uzyskane od:

 1. Pana/Pani lub osób upoważnionych przez Pana/Panią do kontaktu z Administratorem w związku z ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie Umowy;
 2. instytucji państwowych, organów administracji publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne:
 • dane zawarte w aktach spraw (sądowych, administracyjnych) lub przekazanych przez sądy lub organy w związku ze świadczeniem przez Administratora pomocy prawnej na Pana/Pani rzecz,
 • dane pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych, udostępnione przez uprawnione lub obowiązane do tego podmioty, w tym zawarte w różnego rodzaju ewidencjach i rejestrach publicznych;
 1. osób trzecich: dane wynikające z udzielonych Administratorowi wyjaśnień lub przekazanych informacji, materiałów oraz dokumentów – o ile jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia pomocy prawnej przez Administratora.

§ 5.
[Odbiorcy danych]

1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. współpracującym z Administratorem: adwokatom, radcom prawnym, notariuszom, aplikantom adwokackim, aplikantom radcowskim, asystentom prawnym, w tym w szczególności członkom Zespołu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do OWU, oraz innym podmiotom świadczącym pomoc prawną;
 2. pracownikom Administratora lub osobom współpracującym z nim na innej podstawie prawnej, wykonującym na jego rzecz czynności pomocnicze (w tym: administracyjne, organizacyjne, techniczne) związane ze świadczeniem pomocy prawnej na Pana/Pani rzecz;
 3. wybranym instytucjom państwowym, organom administracji publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz nowych technologii, usługi z zakresu obsługi finansowo-księgowej, usługi finansowe, płatnicze, pocztowe i kurierskie;
 5. mediatorom, kancelariom notarialnym, doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na wyraźne Pana/Pani życzenie,

– z poszanowaniem zasad tajemnicy adwokackiej określonej przepisami prawa.

2. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 6.
[Okres przechowywania danych]

1. Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, a po tym czasie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później).

2. Dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przechowywane będą przez okres 6 lat od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub do wycofania zgody.

§ 7.
[Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą]

1. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 2. prawo do cofnięcia zgody na zasadach określonych w § 8 ust. 2;
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Z uprawnień wskazanych w ust. 1 można skorzystać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w § 1.

§ 8.
[Dobrowolność. Cofnięcie zgody]

1. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia Umowy i jest niezbędne do jej wykonania.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 9.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie]

Administrator nie posługuje się zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Adwokatów i aplikantów adwokackich współpracujących z firmą obowiązują zasady etyki adwokackiej i godności zawodu. Można się z nimi zapoznać pod tym linkiem: „Kodeks Etyki Adwokackiej”

Radców prawnych współpracujących z naszą firmą obowiązuje „Kodeks Etyki Radców Prawnych”, z którym można się zapoznać klikając w link.

Wybierz usługę

Reprezentacja
Firma „SZLACHETKO konsulting” reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi w różnych postępowaniach prawnych, a w ramach reprezentacji sporządza projekty pism procesowych (skarg, pozwów), prowadzi negocjacje, pełni zas
Legislacja
Firma „SZLACHETKO konsulting” ma kwalifikacje i doświadczenie w zakresie obsługi procesów legislacyjnych, a w szczególności procesu ustawodawczego. Firma m.in.: prowadzi monitoring legislacyjny oraz przeprowadza ocenę aktualności regulacji; opracowuje dokumenty pre-legislacyjne (
Firma konsultingowa
Firma „SZLACHETKO konsulting” świadczy również usług konsultingowe (doradcze) komplementarne wobec obsługi prawnej. W tym celu wykorzystuje pozaprawne kwalifikacje i wykształcenie (administracyjne, urbanistyczne). W szczególności w ramach konsultingu firma: prowadzi badania w r
Obsługa prawna
Firma „SZLACHETKO konsulting” zapewnia obsługę prawną podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Specjalizacja firmy obejmuje wprawdzie szeroko rozumiane prawo administracyjne (prawo ustrojowe, prawo zagospodarowania przestrzeni, p