E-mail:
jakubszlachetko @ gmail.com
Telefon:
+ 48 726 307 011
Konsulting

Zespół

dr Katarzyna Szlachetko

Radca prawny

Jest radcą prawnym i adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji (Uniwersytet Gdański). W 2017 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy poświęconej nadzorowi nad samorządem terytorialnym („Zarządzenie zastępcze wojewody).  Specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, prawa budowlanego, planowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska i legislacji administracyjnej. Jest członkiem International Academic Association on Planning, Law and Property Rights. Zasiada  w Komitecie Doradczym fundacji Instytut Metropolitalny, trójmiejskiego think tanku, którego misją jest wsparcie administracji publicznej i kreowania  dyskursu wokół bieżących problemów miast, aglomeracji miejskich oraz obszarów metropolitalnych.

Od 2021 roku realizuje autorski program badawczy ‘Good Light Law’ poświęcony prawnym i administracyjnym aspektom zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego. Jest członkiem organizacji International Dark-Sky Association

2 (1)
O mnie

Biografia

 • kierownik Programu Badawczego ‘Good Light Law’
 • redaktor naczelny periodyku Przegląd Naukowy
 • autor opinii i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego
 • pełnomocnik w postępowaniach administracyjnym
  i sądowoadministracyjnym
 • doradca formalnoprawny jednostek samorządu terytorialnego
 • wykładowca prawa administracyjnego, nauki o administracji, ustroju samorządu terytorialnego, zarządzania w administracji publicznej, gospodarki nieruchomościami, procesu inwestycyjno-budowlanego
 • kierownik studiów podyplomowych „Legislacja w samorządzie terytorialnym”
 • członek Uczelnianego Kolegium Elektorów (2020-2024)
 • członek zespołu ds. parametryzacji przy Dziekanie WPiA UG
 • członek zespołu ds. reformy kierunku „Administracja” st. I
  przy Dziekanie WPIA UG
 • kierownik projektu „Zrównoważone oświetlenie zewnętrzne w mieście. Studium przypadku Kopenhagi” w ramach grantu Miniatura-5 finansowanego ze środków z Narodowego Centrum Nauki

Informacje

+48 601 079 754

Kluczowe umiejętności

 • łatwość podejmowania nowych wyzwań zawodowych
 • samodzielność w realizacji projektów badawczych
 • umiejętność pracy zespołowej jako koordynator i uczestnik
 • zdolność do identyfikowania problemów badawczych
 • umiejętność wdrażania wyników badań naukowych w praktyce
 • nowatorskie podejście w działalności badawczej, eksperckiej i dydaktycznej
 • stosowanie innowacji w dydaktyce
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • dobre zarządzanie czasem

Zainteresowania badawcze

 • samorząd terytorialny
 • legislacja administracyjna
 • planowanie przestrzenne
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • zrównoważone oświetlenie zewnętrzne
 • proces inwestycyjno-budowlany
Dowiedz się więcej

Doświadczenie i wykształcenie zawodowe

Wykształcenie

Studia podyplomowe: Gospodarka przestrzenna
2020-2021
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Doktorat: Prawo
2014-2017
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
Aplikacja radcowska
2013-2016
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
Magisterium: Prawo
2007-2012
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Doświadczenie zawodowe

Członek Komitetu Doradczego
2019-teraz
Instytut Metropolitalny w Gdańsku
Ekspert
2018-teraz
SZLACHETKO Konsulting
Radca prawny
2016-teraz
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
Adiunkt
2014-teraz
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański